شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: جلیل قاسمی

کد پرسنلی: 2303

کد ملی: 2500117952

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

100.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

49,869,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

49,869,090

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,220,545

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

31,749,307

حق جمعه کاری

6,981,673

هزینه های رفاهی

10,571,344

فوق العاده مدرک تحصیلی

9,256,833

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,763,515

جمع اقساط

4,000,000

مالیات

3,467,961

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

4,000,000

جمع مزایا

139,478,792

جمع کسور

17,231,476

جمع اقساط

4,000,000

خالص پرداختی

122,247,316

شماره حساب

4571654682

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه