شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: جلال افشاری بدرلو

کد پرسنلی: 1489

کد ملی: 2949886698

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

151,599,610

جمع عوامل حقوق مبنا

54,944,468

حقوق و مزایای مشمول مالیات

162,886,387

مزایا

حقوق مبنا

52,844,468

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

12,367,952

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,541,610

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

3,770,806

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

36,898,750

اضافه کاری

57,974,774

روند ماه قبل

683

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,611,973

جمع اقساط

9,240,000

روند ماه جاری

466

مالیات

5,666,479

مطالبات کارکنان

37,708,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,240,000

جمع مزایا

204,178,793

جمع کسور

63,227,793

جمع اقساط

9,240,000

خالص پرداختی

140,951,000

شماره حساب

3101021393546

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه