شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: جعفر امیدی طیبلو

کد پرسنلی: 1976

کد ملی: 2300095335

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

52,269,930

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

9,921,300

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

16,719,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,760,734

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

9,983,343

حق جمعه کاری

4,878,527

هزینه های رفاهی

8,284,068

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,490,462

جمع اقساط

15,370,000

مالیات

5,425,547

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

15,370,000

جمع مزایا

125,725,602

جمع کسور

28,286,009

جمع اقساط

15,370,000

خالص پرداختی

97,439,593

شماره حساب

4610706431 یاسمن سرشار

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه