شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: جاوید مرادی

کد پرسنلی: 1785

کد ملی: 6770007096

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

106:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

169,731,030

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

56,347,184

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

225,700,033

مزایا

حقوق مبنا

54,247,184

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

تفاوت تطبیق

5,000,000

حق تعطیل کاری

9,805,033

حق نوبت کاری

15,758,089

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,822,153

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,866,616

ورودی کارانه

82,850,175

اضافه کاری

54,131,955

روند ماه قبل

862

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,881,172

روند ماه جاری

986

مالیات

10,377,502

مطالبات کارکنان

74,565,157

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

261,261,817

جمع کسور

96,824,817

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

164,437,000

شماره حساب

3101021440570

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه