شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: جانقلی شجاعی

کد پرسنلی: 2021

کد ملی: 2390591426

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

54,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

11,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,204,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

10,360,191

حق جمعه کاری

7,594,020

هزینه های رفاهی

8,693,334

روند ماه قبل

708

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,904,765

جمع اقساط

11,570,000

روند ماه جاری

614

مالیات

2,793,798

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

جمع مزایا

125,465,178

جمع کسور

22,269,178

جمع اقساط

11,570,000

خالص پرداختی

103,196,000

شماره حساب

5237845596

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه