شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: بهنام ناجی دورباش

کد پرسنلی: 1802

کد ملی: 2940031282

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

90:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

140,932,082

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

52,085,666

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

204,994,486

مزایا

حقوق مبنا

49,985,666

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

تفاوت تطبیق

2,000,000

حق تعطیل کاری

2,999,869

حق نوبت کاری

14,463,653

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,969,850

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,227,388

ورودی کارانه

88,927,650

اضافه کاری

42,185,656

روند ماه قبل

627

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,865,246

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

642

مالیات

8,824,586

مطالبات کارکنان

80,034,885

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

234,360,359

جمع کسور

104,885,359

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

129,475,000

شماره حساب

3101021440547

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه