شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: بهنام شیخی

کد پرسنلی: 2302

کد ملی: 2360042904

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

55:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

49,869,090

مانده وام انجمن اسلامی

60,285,000

مانده سهام انجمن اسلامی

5,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

49,869,090

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,220,545

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

17,462,119

حق جمعه کاری

6,981,673

هزینه های رفاهی

10,571,344

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,799,639

روند ماه قبل

969

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,871,409

جمع اقساط

12531000

روند ماه جاری

515

مالیات

2,843,486

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

4,000,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

6,031,000

جمع مزایا

126,735,379

جمع کسور

24,246,379

جمع اقساط

12531000

خالص پرداختی

102,489,000

شماره حساب

9519903234

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه