شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: بهنام حجازی شیرمرد

کد پرسنلی: 1567

کد ملی: 2940155887

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

70.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

122,909,313

جمع عوامل حقوق مبنا

54,309,900

حقوق و مزایای مشمول مالیات

133,204,411

مزایا

حقوق مبنا

52,209,900

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

6,279,991

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,414,697

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,561,023

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

33,898,750

اضافه کاری

34,343,702

روند ماه قبل

743

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,603,652

روند ماه جاری

58

مالیات

3,860,221

مطالبات کارکنان

35,008,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

168,308,806

جمع کسور

47,472,806

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

120,836,000

شماره حساب

3101021440079

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه