شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: بهناز درخشانی

کد پرسنلی: 2379

کد ملی: 0077343824

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

136,290,919

کارکرد شبکاری

20.00

جمع عوامل حقوق مبنا

54,543,690

حقوق و مزایای مشمول مالیات

108,789,355

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

10,638,900

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

10,412,886

حق شبکاری

9,371,598

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

اضافه کاری

41,651,545

هزینه های رفاهی

2,350,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,540,364

جمع اقساط

1

روند ماه جاری

619

مالیات

5,278,936

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

1,000,000

جمع مزایا

136,290,919

جمع کسور

15,819,919

جمع اقساط

1,000,000

خالص پرداختی

120,471,000

شماره حساب

4156011635

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه