شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: بهمن چوپانی زره شوران

کد پرسنلی: 1560

کد ملی: 6770007754

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

85.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

137,684,679

جمع عوامل حقوق مبنا

52,670,485

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

160,091,501

مزایا

حقوق مبنا

50,570,485

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

5,908,066

حق نوبت کاری

14,242,659

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,086,813

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

3,543,407

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

47,044,750

اضافه کاری

39,233,249

روند ماه قبل

292

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,637,928

روند ماه جاری

655

مالیات

5,456,863

مطالبات کارکنان

46,840,275

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

196,229,721

جمع کسور

61,935,721

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

134,294,000

شماره حساب

3101021352356

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه