شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: بهزاد عبادی اسد کندی

کد پرسنلی: 1838

کد ملی: 2940031312

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

100:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

113,868,144

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

43,897,500

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

166,835,774

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

4,506,810

حق نوبت کاری

10,864,631

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

4,389,750

ورودی کارانه

75,938,400

اضافه کاری

35,209,453

روند ماه قبل

863

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,970,770

روند ماه جاری

394

مالیات

5,962,683

مطالبات کارکنان

68,344,560

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

194,307,407

جمع کسور

82,278,407

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

112,029,000

شماره حساب

3101021353012

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه