شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: بهزاد عبادی اسد کندی

کد پرسنلی: 1838

کد ملی: 2940031312

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

2

کارکرد اضافه کاری

95.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

112,107,671

جمع عوامل حقوق مبنا

43,897,500

مانده وام آریانیر

50,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

136,804,884

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

4,506,810

حق نوبت کاری

10,864,631

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

4,389,750

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

47,544,750

حق ماموریت

3,219,150

اضافه کاری

33,448,980

روند ماه قبل

348

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,847,537

روند ماه جاری

863

مالیات

4,040,244

مطالبات کارکنان

47,290,275

وام

نام وام

مبلغ

وام آریانیر

50,000,000

جمع مزایا

174,371,919

جمع کسور

109,178,919

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

65,193,000

شماره حساب

3101021353012

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه