شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: بهزاد شکری قلعه جق

کد پرسنلی: 1656

کد ملی: 2949526039

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

91:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

150,437,911

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

56,545,535

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

267,237,982

مزایا

حقوق مبنا

54,445,535

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,378,239

حق نوبت کاری

15,376,111

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,861,824

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

3,930,912

ورودی کارانه

142,330,725

اضافه کاری

45,345,290

روند ماه قبل

345

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,530,654

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

377

مالیات

13,923,798

مطالبات کارکنان

128,097,652

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

305,628,481

جمع کسور

158,712,481

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

146,916,000

شماره حساب

3101021269814

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه