شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: بهرام سبقتی آلوچلو

کد پرسنلی: 1626

کد ملی: 6770008807

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

162,878,593

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

53,370,353

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

256,045,016

مزایا

حقوق مبنا

51,270,353

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

9,242,412

حق نوبت کاری

14,853,877

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,226,787

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,420,089

ورودی کارانه

119,567,925

اضافه کاری

57,765,075

روند ماه قبل

283

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,401,502

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

165

مالیات

12,804,502

مطالبات کارکنان

107,611,132

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

295,306,301

جمع کسور

137,977,301

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

157,329,000

شماره حساب

3101021440161

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه