شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: بهرام سبقتی آلوچلو

کد پرسنلی: 1626

کد ملی: 6770008807

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

105.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

155,657,959

جمع عوامل حقوق مبنا

53,370,353

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

165,660,652

مزایا

حقوق مبنا

51,270,353

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

9,242,412

حق نوبت کاری

14,853,877

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,226,787

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,420,089

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

35,898,750

اضافه کاری

50,544,441

روند ماه قبل

555

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,896,057

جمع اقساط

6

روند ماه جاری

283

مالیات

5,874,549

مطالبات کارکنان

36,808,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

211,416,764

جمع کسور

59,739,764

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

151,677,000

شماره حساب

3101021440161

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه