شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: بهادر شعاعی زره شوران

کد پرسنلی: 1652

کد ملی: 2949175449

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

85.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

140,817,450

جمع عوامل حقوق مبنا

52,555,440

مانده وام آریانیر

20,100,000

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

153,525,645

مزایا

حقوق مبنا

50,455,440

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,058,929

حق نوبت کاری

14,606,347

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,063,803

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,297,855

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

40,235,076

روند ماه قبل

586

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,857,222

جمع اقساط

12,320,000

روند ماه جاری

433

مالیات

4,964,423

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,320,000

وام آریانیر

20,100,000

جمع مزایا

198,242,953

جمع کسور

85,550,953

جمع اقساط

12,320,000

خالص پرداختی

112,692,000

شماره حساب

3101021308322

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه