شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: باقر اله وردی زاده

کد پرسنلی: 1504

کد ملی: 2940120900

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

89:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

150,275,674

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

56,641,407

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

240,946,827

مزایا

حقوق مبنا

54,541,407

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

3,286,880

حق نوبت کاری

15,847,459

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,880,998

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,910,748

ورودی کارانه

116,190,450

اضافه کاری

45,708,182

روند ماه قبل

916

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,519,297

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

76

مالیات

11,521,012

مطالبات کارکنان

104,571,405

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

275,146,790

جمع کسور

132,771,790

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

142,375,000

شماره حساب

3101021352198

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه