شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: بابک انصاری

کد پرسنلی: 1499

کد ملی: 2949638910

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

45.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

126,240,269

جمع عوامل حقوق مبنا

54,506,440

مانده وام آریانیر

50,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

172,013,617

مزایا

حقوق مبنا

52,406,440

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,305,914

حق نوبت کاری

15,201,758

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,466,424

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,590,503

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

69,610,167

اضافه کاری

22,169,230

روند ماه قبل

927

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,836,819

روند ماه جاری

873

مالیات

6,351,021

مطالبات کارکنان

67,149,150

وام

نام وام

مبلغ

وام آریانیر

50,000,000

جمع مزایا

215,710,863

جمع کسور

132,337,863

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

83,373,000

شماره حساب

3101021439945

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه