شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ایوب دم زده

کد پرسنلی: 1996

کد ملی: 5150057894

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

45.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

5

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده سهام انجمن اسلامی

23,057,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,265,286

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

15,841,990

حق جمعه کاری

12,902,421

هزینه های رفاهی

8,734,928

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

16,970,389

جمع اقساط

21,270,000

مالیات

11,046,121

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

18,770,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

جمع مزایا

252,793,625

جمع کسور

49,286,509

جمع اقساط

21,270,000

خالص پرداختی

203,507,116

شماره حساب

4560138234

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه