شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ایوب انواری قزقپان

کد پرسنلی: 1501

کد ملی: 2949879438

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

74.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

144,620,414

جمع عوامل حقوق مبنا

57,479,120

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

155,395,735

مزایا

حقوق مبنا

55,379,120

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

3,339,656

حق نوبت کاری

16,101,915

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,048,540

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,036,406

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

35,898,750

اضافه کاری

38,614,777

روند ماه قبل

853

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,123,429

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

783

مالیات

5,104,680

مطالبات کارکنان

36,808,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

196,199,767

جمع کسور

58,197,767

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

138,002,000

شماره حساب

3101021439923

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه