شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ایمان کوثرطلب

کد پرسنلی: 2228

کد ملی: 3501054068

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

1

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,278,666

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

حق ماموریت

1,861,250

اضافه کاری

42,658,936

حق جمعه کاری

10,423,000

هزینه های رفاهی

12,744,523

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,553,013

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,612,235

جمع اقساط

4,000,000

مالیات

9,586,194

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

4,000,000

جمع مزایا

167,750,325

جمع کسور

25,198,429

جمع اقساط

4,000,000

خالص پرداختی

142,551,896

شماره حساب

9516784196

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه