شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ایرج قلی نژاد

کد پرسنلی: 1751

کد ملی: 2949647634

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

48:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

137,615,420

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

60,512,832

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

243,643,441

مزایا

حقوق مبنا

58,412,832

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,859,604

حق نوبت کاری

16,536,545

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,655,283

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,327,641

ورودی کارانه

130,661,100

اضافه کاری

25,723,515

روند ماه قبل

284

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,633,079

روند ماه جاری

977

مالیات

11,723,258

مطالبات کارکنان

117,594,990

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

281,136,304

جمع کسور

138,952,304

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

142,184,000

شماره حساب

3101021440452

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه