شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ایرج قلی نژاد

کد پرسنلی: 1751

کد ملی: 2949647634

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

44.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

135,471,793

جمع عوامل حقوق مبنا

60,512,832

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

158,033,517

مزایا

حقوق مبنا

58,412,832

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,859,604

حق نوبت کاری

16,536,545

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,655,283

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,327,641

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

47,044,750

اضافه کاری

23,579,888

روند ماه قبل

56

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,483,026

روند ماه جاری

284

مالیات

5,302,514

مطالبات کارکنان

46,840,275

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

202,376,099

جمع کسور

61,626,099

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

140,750,000

شماره حساب

3101021440452

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه