شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: اکرم فرهادخانی

کد پرسنلی: 1426

کد ملی: 0058815384

محل خدمت: دفترمرکزی تهران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

20.90

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

121,315,991

کارکرد کسری کار ساعتی

1.52

جمع عوامل حقوق مبنا

67,383,166

حقوق و مزایای مشمول مالیات

97,823,872

مزایا

حقوق مبنا

52,609,715

حقوق سنوات

14,773,451

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

16,560,000

حق جذب

20,976,000

کمک هزینه غذا

14,490,000

سایر

7,687,911

اضافه کاری

10,268,914

روند ماه قبل

727

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,492,119

روند ماه جاری

402

کسرکار ساعتی

1,064,560

مالیات

4,182,387

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

156,546,468

جمع کسور

13,739,468

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

142,807,000

شماره حساب

0107095011007

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه