شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: اکبر علیزاده

کد پرسنلی: 2030

کد ملی: 3549908806

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

75

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

53,191,920

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

10,843,290

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,968,182

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

25,398,598

حق جمعه کاری

4,964,579

هزینه های رفاهی

8,734,928

روند ماه قبل

908

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,686,174

جمع اقساط

9,670,000

روند ماه جاری

881

مالیات

2,922,810

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

138,268,865

جمع کسور

21,279,865

جمع اقساط

9,670,000

خالص پرداختی

116,989,000

شماره حساب

5339222907

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه