شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: انور رودی آلوچلو

کد پرسنلی: 1614

کد ملی: 2940062277

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

92:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

152,902,061

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,821,700

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

245,189,367

مزایا

حقوق مبنا

53,721,700

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

7,802,200

حق تعطیل کاری

6,470,478

حق نوبت کاری

15,598,474

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,717,057

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,787,792

ورودی کارانه

117,990,450

اضافه کاری

46,506,560

روند ماه قبل

114

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,703,144

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

73

مالیات

11,839,203

مطالبات کارکنان

106,191,405

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

283,194,825

جمع کسور

134,893,825

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

148,301,000

شماره حساب

3101021352471

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه