شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: انور رودی آلوچلو

کد پرسنلی: 1614

کد ملی: 2940062277

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

88.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

150,880,037

جمع عوامل حقوق مبنا

55,821,700

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

162,883,851

مزایا

حقوق مبنا

53,721,700

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,470,478

حق نوبت کاری

15,598,474

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,717,057

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,787,792

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

44,484,536

روند ماه قبل

677

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,561,603

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

114

مالیات

5,666,289

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

204,125,881

جمع کسور

60,696,881

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

143,429,000

شماره حساب

3101021352471

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه