شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امین پاک طینت

کد پرسنلی: 2081

کد ملی: 2491640597

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

50.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

50,922,870

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

8,574,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,457,646

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

16,210,100

حق جمعه کاری

7,129,202

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,598,487

جمع اقساط

9,670,000

مالیات

2,161,429

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

114,729,567

جمع کسور

19,429,916

جمع اقساط

9,670,000

خالص پرداختی

95,299,651

شماره حساب

5694302034

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه