شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امین وحیدی پناه

کد پرسنلی: 2256

کد ملی: 5299875673

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

70:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

52,594,980

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

52,594,980

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,833,871

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

23,439,327

حق جمعه کاری

7,363,297

هزینه های رفاهی

11,041,586

فوق العاده مدرک تحصیلی

6,875,850

روند ماه قبل

660

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,308,524

روند ماه جاری

223

مالیات

3,149,467

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

132,979,571

جمع کسور

12,458,571

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

120,521,000

شماره حساب

9512909458

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه