شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امین نوروزی

کد پرسنلی: 2170

کد ملی: 2572667452

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

75:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

50,922,870

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

8,574,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,457,646

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

24,315,149

حق جمعه کاری

7,129,202

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

56

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,165,841

جمع اقساط

7770000

روند ماه جاری

494

مالیات

2,349,588

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

7,770,000

جمع مزایا

116,654,923

جمع کسور

18,285,923

جمع اقساط

7770000

خالص پرداختی

98,369,000

شماره حساب

8249793872

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه