شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امین نوروزی

کد پرسنلی: 2170

کد ملی: 2572667452

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

45.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

50,922,870

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

8,574,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,457,646

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

14,589,090

حق جمعه کاری

7,129,202

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,485,017

جمع اقساط

7,770,000

مالیات

1,873,012

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

7,770,000

جمع مزایا

108,928,807

جمع کسور

17,128,028

جمع اقساط

7,770,000

خالص پرداختی

91,800,779

شماره حساب

8249793872

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه