شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امین علی زاده

کد پرسنلی: 1911

کد ملی: 6770027089

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

105.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

117,882,022

جمع عوامل حقوق مبنا

43,897,500

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

132,195,697

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

6,760,215

حق نوبت کاری

10,864,631

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

4,389,750

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

36,969,926

روند ماه قبل

485

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,251,742

جمع اقساط

3,080,000

روند ماه جاری

522

مالیات

3,809,785

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,080,000

جمع مزایا

166,947,924

جمع کسور

53,450,924

جمع اقساط

3,080,000

خالص پرداختی

113,497,000

شماره حساب

3101021270247

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه