شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امین عزیزی

کد پرسنلی: 1964

کد ملی: 2296348831

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

8

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

8

جمع عوامل حقوق مبنا

57,207,240

مانده وام انجمن اسلامی

107,870,000

مانده سهام انجمن اسلامی

129,809,000

مانده وام حراست

28,353,000

مانده سهام حراست

65,500,000

مزایا

حقوق مبنا

43,386,090

حقوق سنوات

13,821,150

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,265,286

معوقات غیرمشمول

2,000,000

حق ماموریت

15,255,264

اضافه کاری

43,705,395

حق جمعه کاری

21,357,370

هزینه های رفاهی

8,734,928

فوق العاده مدرک تحصیلی

17,162,172

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,848,367

جمع اقساط

29,380,000

مالیات

10,709,034

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام انجمن اسلامی

5,000,000

وام انجمن اسلامی

8,710,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

4,000,000

جمع مزایا

190,697,404

جمع کسور

51,937,401

جمع اقساط

29,380,000

خالص پرداختی

138,760,003

شماره حساب

1486622149

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه