شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امین صداقت

کد پرسنلی: 2225

کد ملی: 3559897191

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

95:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,293,798

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

33,771,658

حق جمعه کاری

7,817,250

هزینه های رفاهی

12,744,523

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,553,013

روند ماه قبل

756

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,808,783

جمع اقساط

12000000

روند ماه جاری

703

مالیات

9,235,246

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,000,000

جمع مزایا

162,771,436

جمع کسور

32,044,436

جمع اقساط

12000000

خالص پرداختی

130,727,000

شماره حساب

9529909257

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه