شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امین صابر

کد پرسنلی: 2128

کد ملی: 2539860575

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

2

کارکرد اضافه کاری

65.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

50,922,870

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

8,574,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,457,646

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

حق ماموریت

3,394,858

اضافه کاری

21,073,129

حق جمعه کاری

9,505,602

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,105,247

جمع اقساط

11,570,000

مالیات

2,725,148

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

جمع مزایا

129,543,606

جمع کسور

22,400,395

جمع اقساط

11,570,000

خالص پرداختی

107,143,211

شماره حساب

8295776319

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه