شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امین دشتیانه

کد پرسنلی: 2325

کد ملی: 3510318293

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

110.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

42,348,630

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

9,528,442

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

29,657,522

حق جمعه کاری

7,905,078

هزینه های رفاهی

2,500,000

فوق العاده مدرک تحصیلی

8,086,302

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,389,918

مالیات

5,012,885

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

119,855,973

جمع کسور

13,402,803

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

106,453,170

شماره حساب

9542899880

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه