شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امین دانا

کد پرسنلی: 1995

کد ملی: 2301158632

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

9

کارکرد اضافه کاری

150

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

8

جمع عوامل حقوق مبنا

54,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

11,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,204,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

حق ماموریت

16,272,900

اضافه کاری

51,800,955

حق جمعه کاری

20,250,720

هزینه های رفاهی

8,734,928

روند ماه قبل

45

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,694,499

جمع اقساط

9,670,000

روند ماه جاری

562

مالیات

10,385,911

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

197,516,973

جمع کسور

31,750,973

جمع اقساط

9,670,000

خالص پرداختی

165,766,000

شماره حساب

5223968601

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه