شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امین دانا

کد پرسنلی: 1995

کد ملی: 2301158632

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

14

کارکرد اضافه کاری

150.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

9

جمع عوامل حقوق مبنا

54,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

11,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,204,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

حق ماموریت

25,313,400

اضافه کاری

51,800,955

حق جمعه کاری

22,782,060

هزینه های رفاهی

8,734,928

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,871,693

جمع اقساط

9,670,000

مالیات

10,758,018

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

201,088,768

جمع کسور

32,299,712

جمع اقساط

9,670,000

خالص پرداختی

168,789,056

شماره حساب

5223968601

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه