شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امیر زینبی

کد پرسنلی: 2015

کد ملی: 3540074716

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

11

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

9

جمع عوامل حقوق مبنا

53,191,920

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

10,843,290

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,968,182

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

حق ماموریت

19,503,704

اضافه کاری

40,637,756

حق جمعه کاری

22,340,606

هزینه های رفاهی

8,661,042

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,964,065

جمع اقساط

9,670,000

مالیات

9,034,667

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

182,312,960

جمع کسور

29,668,732

جمع اقساط

9,670,000

خالص پرداختی

152,644,228

شماره حساب

5340534966

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه