شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امیر بنائی خیرآبادی

کد پرسنلی: 2076

کد ملی: 2572666995

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

45.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

6

جمع عوامل حقوق مبنا

48,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

5,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,854,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

13,821,323

حق جمعه کاری

13,508,040

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,647,993

جمع اقساط

7,770,000

مالیات

1,987,095

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

7,770,000

جمع مزایا

111,257,038

جمع کسور

17,405,088

جمع اقساط

7,770,000

خالص پرداختی

93,851,950

شماره حساب

3341381987

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه