شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امیررضا دشتی چراغتپه

کد پرسنلی: 1848

کد ملی: 6770024111

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

85.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

108,586,726

جمع عوامل حقوق مبنا

43,897,500

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

123,551,072

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

4,506,810

حق نوبت کاری

10,864,631

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

4,389,750

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

29,928,035

روند ماه قبل

913

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,601,071

روند ماه جاری

556

مالیات

3,377,554

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

157,653,056

جمع کسور

49,288,056

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

108,365,000

شماره حساب

3101021393977

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه