شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امید فانوسی

کد پرسنلی: 2311

کد ملی: 3510201183

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

4

کارکرد اضافه کاری

154

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

46,452,030

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

46,452,030

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,451,707

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

حق ماموریت

6,193,604

اضافه کاری

45,543,691

حق جمعه کاری

8,671,046

هزینه های رفاهی

2,500,000

فوق العاده مدرک تحصیلی

8,515,305

روند ماه قبل

966

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,937,464

جمع اقساط

4,000,000

روند ماه جاری

434

مالیات

7,179,450

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

4,000,000

جمع مزایا

158,158,349

جمع کسور

21,117,349

جمع اقساط

4,000,000

خالص پرداختی

137,041,000

شماره حساب

9523921379

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه