شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امید صلحی

کد پرسنلی: 1694

کد ملی: 0015759830

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

85.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

142,968,687

جمع عوامل حقوق مبنا

53,573,496

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

150,859,629

مزایا

حقوق مبنا

51,473,496

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

2,400,000

حق تعطیل کاری

9,026,447

حق نوبت کاری

14,506,789

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,267,415

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

3,633,708

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

32,898,750

اضافه کاری

39,960,832

روند ماه قبل

864

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,007,808

جمع اقساط

9,240,000

روند ماه جاری

146

مالیات

4,764,472

مطالبات کارکنان

34,108,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,240,000

جمع مزایا

189,768,301

جمع کسور

58,121,301

جمع اقساط

9,240,000

خالص پرداختی

131,647,000

شماره حساب

3101021352677

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه