شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امید شکری

کد پرسنلی: 1657

کد ملی: 2940031851

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

85.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

161,978,832

جمع عوامل حقوق مبنا

58,940,002

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

175,539,064

مزایا

حقوق مبنا

56,840,002

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

3,626,309

حق نوبت کاری

17,483,989

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,255,539

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,255,539

فوق العاده شغل

6,255,539

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

39,898,750

اضافه کاری

48,161,915

روند ماه قبل

245

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,338,518

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

754

مالیات

6,615,430

مطالبات کارکنان

40,408,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

217,557,577

جمع کسور

64,523,577

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

153,034,000

شماره حساب

3101021308333

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه