شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امید خادمی مستوفی

کد پرسنلی: 482

کد ملی: 4323060742

محل خدمت: صدا و سیما

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

50.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

101,389,530

جمع عوامل حقوق مبنا

58,091,940

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

79,292,263

مزایا

حقوق مبنا

55,907,940

حقوق سنوات

2,184,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق فنی

1,100,000

حق نوبت کاری

8,713,791

کمک هزینه غذا

3,000,000

اضافه کاری

18,483,799

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,097,267

روند ماه جاری

787

مالیات

2,329,226

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

108,569,280

جمع کسور

9,427,280

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

99,142,000

شماره حساب

0114779035004

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه