شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: امید ارنواز

کد پرسنلی: 159

کد ملی: 5999908061

محل خدمت: پی ام مرکز (ایرانشهر)

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

23

کارکرد اضافه کاری

60.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد آنکال

5

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

130,127,055

کارکرد جمعه کاری

24.00

کارکرد شبکاری

30.00

جمع عوامل حقوق مبنا

61,268,188

حقوق و مزایای مشمول مالیات

106,018,161

مزایا

حقوق سنوات

14,615,137

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

33,120,000

حق آنکال

2,297,557

حق شبکاری

12,923,758

حقوق شخص

29,377,705

حقوق شغل

17,275,346

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,617,152

فوق العاده منطقه

3,152,159

حق ماموریت

46,972,277

اضافه کاری

26,804,832

حق جمعه کاری

3,063,409

روند ماه قبل

676

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,108,894

جمع اقساط

43,750,000

روند ماه جاری

798

مالیات

5,001,816

وام

نام وام

مبلغ

وام ضروری

43,750,000

جمع مزایا

218,579,508

جمع کسور

57,861,508

جمع اقساط

43,750,000

خالص پرداختی

160,718,000

شماره حساب

3441561961

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه