شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: افسانه شاهی

کد پرسنلی: 1649

کد ملی: 2940051453

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

74.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

145,442,432

جمع عوامل حقوق مبنا

63,641,362

مانده وام آریانیر

25,000,000

حقوق و مزایای مشمول مالیات

174,306,212

مزایا

حقوق مبنا

61,541,362

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

7,455,755

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,960,742

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,640,494

فوق العاده شغل

4,640,494

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

54,044,750

اضافه کاری

43,103,585

روند ماه قبل

139

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,180,970

روند ماه جاری

110

مالیات

6,522,966

مطالبات کارکنان

53,140,275

وام

نام وام

مبلغ

وام آریانیر

25,000,000

جمع مزایا

210,987,321

جمع کسور

94,844,321

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

116,143,000

شماره حساب

3101021352563

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه