شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: اصلان رجائی قلعه جق

کد پرسنلی: 1601

کد ملی: 2949931332

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

3

کارکرد اضافه کاری

80:0

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

129,987,990

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

56,732,486

حقوق و مزایای مشمول مالیات

221,856,756

مزایا

حقوق مبنا

54,632,486

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,400,922

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,899,214

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

3,949,606

ورودی کارانه

115,967,925

حق ماموریت

6,858,131

اضافه کاری

40,005,762

روند ماه قبل

763

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,099,159

جمع اقساط

6160000

روند ماه جاری

11

مالیات

10,089,257

مطالبات کارکنان

104,371,132

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

261,494,559

جمع کسور

129,719,559

جمع اقساط

6160000

خالص پرداختی

131,775,000

شماره حساب

3101021440105

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه