شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: اصغر عنایتی یارعزیز

کد پرسنلی: 1727

کد ملی: 2940145466

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

65:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

130,573,266

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

52,234,267

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

188,383,312

مزایا

حقوق مبنا

50,134,267

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

6,018,461

حق نوبت کاری

14,508,791

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,999,571

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,249,677

ورودی کارانه

81,950,175

اضافه کاری

30,562,499

روند ماه قبل

67

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,140,129

روند ماه جاری

474

مالیات

7,578,748

مطالبات کارکنان

73,755,157

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

217,023,508

جمع کسور

90,474,508

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

126,549,000

شماره حساب

3101021269973

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه