شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: اصغر عنایتی یارعزیز

کد پرسنلی: 1727

کد ملی: 2940145466

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

60.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

128,222,305

جمع عوامل حقوق مبنا

52,234,267

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

141,812,161

مزایا

حقوق مبنا

50,134,267

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

6,018,461

حق نوبت کاری

14,508,791

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,999,571

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,249,677

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

28,211,538

روند ماه قبل

389

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,975,561

روند ماه جاری

67

مالیات

4,290,608

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

177,288,111

جمع کسور

51,575,111

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

125,713,000

شماره حساب

3101021269973

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه